Dr. Ajay Deshmukh

Registrar

 

M.G. Road, Mumbai, Maharashtra, 400 032, India

E-mail: registrar@fort.mu.ac.in

Phone: 022 2270 2344

              022 2267 0325